Trang chủ » ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TN NĂM 2019, NĂM 2020 và NK 2021-2026

Giấy Mời và Thông báo v.v tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2019, năm 2020 và NK 2021-2026

Giấy Mời và Thông báo v.v tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2019, năm 2020 và NK 2021-2026

GIẤY MỜI 

 

 

===================================================   o0o   ====================================================

THÔNG BÁO SỐ 119/TB-CT NGÀY 25-5-2021 V.V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019, NĂM 2020 VÀ NK 2021-2026

 

Trích dẫn từ Thông báo:

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đủ điều kiện tham dự Đại hội phải tiến hành đăng ký dự họp Đại hội trước ngày khai mạc cuộc họp là 03 (ba) ngày theo một trong hai hình thức sau:

1. Đăng ký qua Email Công ty (thời gian theo thời gian gửi Email):

Địa chỉ Email:   p.kinhdoanh.tayho@gmail.com 

Nội dung Email đính kèm bản chụp các giấy tờ sau:

- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội.

- CMND/CCCD của người đăng ký.

- Các Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (nếu có).

2. Đăng ký bằng văn bản (thời gian theo dấu Bưu điện) đến địa chỉ Công ty:

  • Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ
  • Địa chỉ: Số 2 ngõ 9 đường Đặng Thai Mai, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
  • Người nhận: Chu Thị Ngọc Ngà - ĐT: 0987816969 - Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội.

- CMND/CCCD của người đăng ký (bản photocopy).

- Các Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (nếu có).

Những cổ đông đã đăng ký tham gia Đại hội thì không được uỷ quyền cổ phần cho người khác tham dự.

 

Công ty

Tin cũ hơn