[Thông báo] Số 537 ngày 26/11/2018 vv Triển khai thi công xây dựng các công trình nhà ở trên đất

Ngày đăng: 26/11/2018
Thông báo của Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ số 537/TB-BQLDA ngày 26/11/2018 về việc Triển khai thi công xây dựng các công trình nhà ở trên đất.

THÔNG BÁO

SỐ 537/TB-BQLDA NGÀY 26/11/2018