[Thông báo] Hủy đăng ký Công ty đại chúng

Ngày đăng: 18/06/2020
Thông báo số 129/TB-CT ngày 18/6/2020 v.v Hủy đăng ký công ty đại chúng theo công văn số 3958/UBCK-GSĐC ngày 16/6/2020 của UBCNNN

Thông báo số 129/TB-CT ngày 18/6/2020 v.v Hủy đăng ký công ty đại chúng