Thông báo mời họp ĐHĐCĐ số 140/TB-CT ngày 10/6/2021 [cập nhật & bổ sung]

Ngày đăng: 10/06/2021
Thông báp số 140 ngày 10/6/2021 về việc Mời họp ĐHĐCĐ TN 2019,2020 và NK 2021-2026 của Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ. Thông báo này bổ sung cho Thông báo 119 ngày 25-5-2021